Hlasovací a konferenční systém
Komplexní řešení vybavení jednacích sálů hlasovacím a konferenčním systémem na klíč. Rozšiřující moduly pro ještě efektivnější jednání.

Zajišťujeme prodej a instalace komplexního hlasovacího systému včetně rozšiřujících modulů pro zefektivnění průběhu jednání. Nabízíme čtyři varianty rozšiřujících modulů: inteligentní kamerový systém, indexované zvukové nahrávky, modul předsedající a modul usnesení. Díky tomu získá jednání zastupitelstva kvalitnější průběh a ovládání vybavení bude snadnější.

Hlasovací a konferenční systém

H.E.R. Systém

Moderní způsob řízení jednání

H.E.R. hlasovací, evidenční a řídící systém zajišťuje intuitivní elektronické řízení průběhu jednání zastupitelstva města nebo kraje. Systém je plně konfigurovatelný a variabilní, umožňuje tedy přizpůsobení jednacímu řádu zastupitelstva města nebo kraje. Naše společnost městu nic nediktuje, programové vybavení jsme schopni přizpůsobit požadavkům a potřebám zasedání.

 • Indexovaný zvukový záznam
 • Zkvalitnění a zefektivnění průběhu jednání
 • Rychlé a přesné zpracování výsledků
 • Jmenné a souhrnné výsledky hlasování
 • Transparentnost a stoprocentně zaevidované jednání
 • Systém je nastavitelný dle jednacího řádu a prostorových možností sálu
 • Možnost automatického nebo následného tisku výsledků jednání

Každé jednání města či kraje se s tímto hlasovacím systémem stává transparentnější, efektivnější, rychlejší a stoprocentně zaevidované se všemi potřebnými náležitostmi. Hlasovací systém H.E.R. je snadný na ovládání, přizpůsobivý a nabízí mnoho dalších funkcí, které zkvalitní průběh zasedání.

CO SLUŽBA ZAHRNUJE?

Součástí služby je instalace hlasovacího vybavení (hlasovací jednotky mikrofony, řídící jednotky, řídící PC, monitor, tiskárny a další), zajištění obsluhy zařízení po dobu celého jednání zastupitelstva, vytištění požadovaných dokumentů, archivaci celého jednání (data, indexovaný zvukový záznam) na medium (CD, flash disk, HDD) a odinstalování veškerých zařízení.

Celý hlasovací systém pak lze rozdělit do tří bloků: prezence, diskuze a hlasování.

Datový zdroj 31-8

Prezence

Přehledná a snadná prezentace

Zastupitelé na počátku zasedání musí zasunout své čipové karty do hlasovací jednotky. V tu chvíli je karta zaregistrovaná v systému, jméno zastupitele se zvýrazní, zastupitel je prezentován a připraven na jednání. 
Předsedající vidí na obrazovce aktuální stav prezence a může tak reagovat na schopnost usnášení či neusnášení. Výsledky se zobrazují na světelné tabuli či dataprojektoru, a lze je automaticky vytisknout.

 • Přehledná prezence zasedajících
 • Aktuální stav přítomných
 • Snadné a rychlé ovládání
 • Předsedající může reagovat na schopnost usnášení či neusnášení
 • Výsledky lze vytisknout
Datový zdroj 17-8

Diskuse

100% řízená diskuze

Systém H.E.R. funguje na bázi řízené diskuze. Vše má v kompetenci předsedající jednání, který má jako jediný mikrofon s libovolným přepínáním. Chce-li zastupitel hovořit, musí se nejprve přihlásit do diskuze a počkat na udělení slova předsedajícím. Dle jednacího řádu, systém hlídá počet a délku každého diskusního příspěvku. V systému je také zaveden seznam projednávaných bodů jednání, které lze libovolně měnit, přepisovat či odstraňovat i v průběhu jednání.

 • 100% řízená diskuze
 • Projednávání získává řád a disciplínu
 • Systém lze přizpůsobit jednacímu řádu
 • Jednání snadno řídí předsedající
 • Systém umožňuje indexovaný zvukový záznam
Datový zdroj 19-8

Hlasování

Intuitivní systém hlasování

Hlasovaní probíhá o všech pěti zákonných stavech současně (pro, proti, zdržel se, nehlasoval a nepřítomen). Zastupitelé hlasují snadno pomocí stisknutí tlačítka na hlasovací jednotce. Po dobu hlasování mohou zastupitelé svou volbu změnit. Na konci hlasování systém vyhodnotí, zda je zastupitelstvo usnášení schopné a na plátno vypíše výsledky (přijato, nepřijato). Dále zobrazí počet zastupitelů, kteří hlasovali pro proti, pro, zdrželo se i počet zastupitelů, kteří nehlasovali vůbec. Systém umožňuje více hlasování k jednomu bodu i blokové hlasování k vícero bodům současně.  

 • Hlasování o všech 5 zákonných stavech současně
 • Možnost změnit svou volbu po dobu hlasování
 • Systém hlasování vyhodnotí a vypíše výsledky
 • Zobrazí se počet zastupitelů k jednotlivým hlasům
 • Systém umožňuje více hlasování k jednomu bodu
 • Blokové hlasování k několika bodům současně
 • Jednoduchá obsluha a archivace výsledků jednání

typy hlasovacích zařízení

Pomůžeme vám vybrat vhodné hlasovací zařízení podle možností jednacího sálu a na základě požadavků i zvyklostí jednání daného zastupitelstva. Hlasovací zařízení dělíme na drátové a bezdrátové, přičemž k drátovým se řadí Built-In Systém a Mobilní hlasovací systém, k bezdrátovým pak OPTIO.

Built-In v5 – zabudované

Built-In je vlajkovou lodí mezi hlasovacími systémy. Jedná se o plnohodnotnou hlasovací, ale i konferenční jednotku. U drátové verze tohoto systému jsou rozvody vedeny jedním FTP kabelem.

Tento systém využijete i při tiskových konferencích, neřízené diskuzi na radě města či při dalších jednáních. To vše bez využití jakéhokoliv extra softwaru nebo hardwaru.

e-img-61-5-800-535-0-ffffff02

Built-In v5 – mobilní

Druhá verze hlasovacího systému Built-In v5 v mobilní variantě. Hlasovací jednotka je zabudována do kvalitního dřevěného šasí. Jednotky lze tedy využít v jakýchkoliv prostorách a není vyžadován vyhrazený prostor pro jednání zastupitelstva.

V této verzi jsou zachovány všechny vlastnosti verze zabudované.

Hlasovací systém

Drátová verze – mobilní

Jedná se o jednoduchou verzi mobilního drátového systému, složenou ze dvou dílů: plně vybavené hlasovací jednotky a stolního stojanu s mikrofonním krkem. Díky tomu lze tento systém využít ve dvou variantách: pro jednoho zastupitele (verze FULL) či ve verzi LITE, kdy se je jeden mikrofon společný pro dva zastupitele. I zde jsou všechny rozvody vedeny jediným FTP kabelem. Systém je opět dodáván s hlavní centrální jednotkou.

Tuto verzi nabízíme i formou služby.

e-img-61-5-800-535-0-ff

Bezdrátová verze – OPTIO

Bezdrátová verze OPTIO je plně mobilním bezdrátovým hlasovacím systémem vhodným zejména pro jednání rady města. Systém je určený pouze pro elektronická hlasování bez možnosti řízené diskuze. Skládá se z odpovídajícího počtu hlasovacích jednotek, komunikační centrální jednotky a obslužného softwaru. Nahrávky lze pořizovat pomocí stolních mikrofonů nebo mikrofonů umístěných v sálu. Instalace systému je jednoduchá, baterie vydrží přibližně jeden rok.

Pořízené nahrávky lze indexovat na bod, jméno a čas diskutujícího.

e-img-61-5-800-535-0-f

Rozšiřující moduly

Naše společnost nabízí nadstavbové moduly pro rozšíření základního hlasovacího systému H.E.R.. Jedná se o čtyři druhy rozšiřujících modulů, které ještě více zkvalitní a zefektivní průběh jednání zastupitelstva. Do nabídky modulů se řadí bezobslužný kamerový systém, indexovaný zvukový záznam, intuitivní řízení diskuze i práce s usneseními v průběhu jednání.

Distanční způsob jednání

Včetně hybridního způsobu jednání (standardně + on-line)
rm05-8ZF1

H.E.R. RVU MODUL (REMOTE VOTING UNIT)

Distanční účast na jednání

Modul zajišťující distanční účast na jednání zastupitelstva města či kraje. Využitím vlastního technického zařízení (PC, notebook, mobilní telefon) se stáváte plnohodnotným účastníkem jednání mimo jednací sál.

Modul reaguje na novelu zákona o obcích č.128/2000 Sb., krajích č.129/2000 Sb. a hlavním městě Praze č.131/2000 Sb.

 • Možnost účastnit se jednání v době karantény či jiné indispozice
 • Plně nahradí klasickou hlasovací jednotku (Prezence, diskuze, hlasování)
 • Plnohodnotný hlasovací systém ve vašem PC, notebooku či mobilním telefonu
 • Reálné zobrazení dění v sále
 • Plnohodnotné cloudové řešení
Jak funguje a k čemu slouží
Modul pro distanční jednání
Hlasovací systém

Modul funguje jako plnohodnotná hlasovací jednotka instalovaná na vašem zařízení. Lze kombinovat distanční a standardní způsob jednání. Tento modul je vhodný pro využití v případě, nemůže-li se uživatel účastnit jednání osobně. Instalace i obsluha aplikace je velice snadná. Pro optimální průběh videokonference můžete využít náš vlastní server.

Aplikace funguje stejným způsobem jako standardní hlasovací jednotka. Přihlášení se do aplikace je prakticky totožné jako zasunutí čipové karty do jednotky. Po přihlášení má uživatel možnost prezentovat se do prezenční listiny, hlásit se s diskusním příspěvkem či technickou poznámkou, a především vyjádřit svou vůli či názor hlasováním.

Uživatel ve své aplikaci vidí aktuální průběh jednání, tj. obrazovka promítaná v sále na plátně datového projektoru. Uživatel má tudíž přehled o aktuálním stavu prezence, diskuse i hlasování.

Inteligentní kamerový systém

rm01-8

CPS MODUL (Camera Positioning System)

Inteligentní kamerový systém

Inteligentní kamerový systém je plně automatizovaný (funguje jako bezobslužný) a reaguje na povely z hlasovacího systému. Ve chvíli, kdy je zastupiteli přiděleno slovo, kamera se na zastupitele automaticky zaměří, přiblíží obraz a zaostří se. Pro Full-HD IP kamerový systém dodáváme kamery AXIS V5915.

 • Systém nevyžaduje obsluhu (kameraman, režisér, ...)
 • Zvyšuje transparentnost a přehlednost jednání
 • Systém podporuje více kamer najednou
 • Umožňuje živé vysílání na internetových stránkách (online videostreaming)
 • Po skončení se automaticky vytvoří archiv indexovaného záznamu
Výhody inteligentního kamerového systému
Přibližte zasedání zastupitelstva veřejnosti

Systém CPS slouží k automatickému ovládání kamer na základě pokynů od H.E.R. hlasovacího systému. Ve chvíli, kdy je zastupitel přijat k diskuzi, kamera se na něj zaměří a zaostří se. V technologii je nastavena topologie sálu s přednastavenými pozicemi zastupitelů i řečnickým pultem. Vše dle požadavků uživatele. Lze promítat i na projekční plátno či jakékoliv jiné zobrazovače.

Kamerový systém CPS je plně automatizovaný (bezobslužný) a ovládaný H.E.R. hlasovacím systémem. Ve chvíli, kdy je řečníkovi uděleno slovo, kamera se na něj automaticky zaměří a zaostří. Po dokončení projevu se kamera dále zaměří na dalšího zastupitele přijatého do diskuze. Systém funguje pomocí 3D sektorového natáčení kamer.

Po skončení zasedání zastupitelstva se automaticky vytvoří indexovaný archiv, který je rozdělen dle materiálů, diskutujících a času diskuzí. Tento indexovaný záznam umožňuje poslechnout si jednotlivé diskuzní příspěvky nebo usnesení.

Systém podporuje více kamer najednou a jednu virtuální kameru, která zobrazuje obraz promítaný na datovém projektoru a monitorech v sále. Na konci zasedání je systémem zajištěn přehledný indexovaný záznam videa.

Přenos z jednání je vysílán online na webovém portále (videostreaming), kde jsou kromě videa zobrazeny také titulky informující o řečníkovi (jméno, politická příslušnost a název aktuálně projednávaného bodu). Živé vysílání lze pustit i na mobilních zařízeních s operačním systémem Android nebo iOS. Video je 100% synchronizované s audio složkou.

Po skončení zasedání se vytvoří přehledný archiv s indexovanými body zasedání, rozdělený dle jednotlivých řečníků. Také archiv lze pustit na mobilních zařízeních s operačními systémy Android a iOS.

Na základě časových značek a údajů k anonymizaci poskytnutých městem lze video záznam zanonymizovat a zveřejnit až po úpravě. Vše dle legislativy GDPR, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Indexované zvukové nahrávky

rm02-8

H.E.R. SIE MODUL (Sound Index Editor)

Indexované zvukové nahrávky

Součástí programového vybavení Konferenční verze H.E.R. Systému je modul pro nahrávání zvukového záznamu ze zasedání. Tento zvukový záznam (ve formátu WAV a MP3) je uložen přímo na pevný disk obslužného počítače a zvukový soubor lze dále indexovat podle jednotlivých bodů jednání, diskutujících zastupitelů, občanů, vedoucích odborů a jiných účastníků jednání a času.

 • Indexovaný záznam dle projednávaných bodů
 • Indexovaný záznam dle jmen řečníků
 • Indexovaný záznam dle času
 • Snadná tvorba zápisu jednání
 • Snadná integrace na webové stránky
 • Stoprocentní evidence, přehlednost a průhlednost
Jak funguje
indexovaný záznam zasedání?

Z celého zasedání zastupitelstva je pořízen audio záznam, ze kterého lze po ukončení zasedání vytvořit, pomocí našeho systému H.E.R. SIE, indexovaný zvukový záznam. Ten je rozdělen dle probíraných bodů jednání a následně dle jednotlivých diskuzních příspěvků. Tento záznam dále slouží pro potřeby zapisovatelky úřadu, případně jej lze umístit na webové stránky města.

Export záznamu je prováděn v nejnovější verzi HTML5, což zaručuje 100% funkcionalitu na všech webových prohlížečích

Za pomocí našeho systému vám vytvoříme přehledné menu s výsledky hlasování a seznamem projednávaných bodů. Po rozkliknutí určitého bodu se vám následně zobrazí seznam řečníků k danému bodu. Díky tomuto rozhraní si můžete snadno a rychle poslechnout diskuzní příspěvek pod jednotlivými tématy a jmény.

Indexovaný zvukový záznam lze snadno umístit například na webové stránky města či kraje. Zde si je uživatelé mohou snadno a přehledně zobrazit dle jednotlivých diskuzních příspěvků a řečníků. Export záznamu je prováděn v nejnovější verzi HTML5, díky čemuž je záznam 100% funkční na všech webových prohlížečích.

Indexovaný zvukový záznam lze jednoduše archivovat. Ihned po skončení zasedání lze zvukový soubor s výsledky hlasování a prezence nahrát na jakékoliv médium a mít tak všechny potřebné výstupy k dispozici na jednom disku (data a zvukový záznam).

Modul předsedající

rm03-8

H.E.R. TSC MODUL (Chairman)

Modul předsedající

Modul předsedající slouží ke snadnému a intuitivnímu řízení diskuze a průběhu jednání předsedajícím. Tento modul umožňuje předsedajícímu řídit jednání pomocí dotykového monitoru, na kterém je zobrazena topologie zasedacího sálu. Předsedající může také pomocí modulu udělovat slovo zastupiteli přihlášenému do diskuze či zahájit hlasování k příslušnému bodu.

 • Snadné řízení průběhu jednání předsedajícím
 • Řízení jednání dle topologie sálu
 • Intuitivní dotykové ovládání
 • Zjednodušení obsluhy systému
 • Přehledný a efektivní průběh jednání
Jak funguje a k čemu slouží
Modul předsedající

Modul předsedající slouží pro přímé řízení jednání předsedajícím. Předsedající modul snadno ovládá pomocí dotykového monitoru dotykem prstu či klikem myši. Na monitoru je zobrazena topologie zasedacího sálu, přičemž předsedající může zastupiteli udělit slovo či zahájit hlasování k příslušnému bodu.

Prvky pro spuštění:
hlasování k příslušnému bodu
diskuze
přidělení slova

Předsedající může pomocí tohoto modulu přímo řídit celé jednání a udělovat slovo zastupitelům. To činí dotykem prstu na obrazovce monitoru nebo kliknutím myší. Může také zahájit hlasování k příslušnému bodu.

Předsedající sleduje stav a průběh zasedání na dotykovém monitoru, kde je mu zobrazena kompletní topologie sálu, se jmény řečníků i žádostmi o udělení slova. Tlačítko zastupitele, který je první ve frontě diskutujících, začne na monitoru blikat. Díky tomu předsedající snadno identifikuje, komu udělit slovo. Pořadí diskutujících také ovlivňuje předsedající.

Modul usnesení

rm04-8

H.E.R. VP MODUL (Voting Proposals)

Modul Usnesení

Umožňuje živé zobrazení usnesení a práci s nimi v průběhu jednání. Upravené usnesení lze zobrazovat tak, aby každý zastupitel věděl, o čem přesně bude hlasováno.

 • Zobrazení znění usnesení
 • Online editace usnesení
 • Tvorba protinávrhů
 • Tvorba pozměňovacích návrhů
 • Propojení s výsledky hlasování
 • Aktualizace programu v průběhu zasedání
Jak funguje a k čemu slouží
Modul Usnesení

Tento samostatný modul slouží k přípravě a aktualizaci usnesení k jednotlivým bodům programu zasedání, a to i v jeho průběhu. Součástí modulu jsou podpůrné funkce, sloužící pro zobrazování materiálů a usnesení k projednávaným bodům.

Modul usnesení slouží k editaci a tvorbě nových usnesení. Ta lze upravovat i v průběhu samotného zasedání. Také lze snadno přidávat pozměňovací návrhy či protinávrhy. Upravená usnesení lze zobrazit tak, aby zastupitelé věděli, o čem se hlasuje.

Tento modul umožňuje také propojení znění usnesení s výsledky hlasování.

Automatický přepis a titulkování audia i videa

Automaticky prepis a titulkovani videa

Online nástroj pro rychlé a přesné rozpoznávání řeči a převod hlasu na text za dostupné ceny. Vytvořte si kvalitní titulky i s překladem ve vyladěném editoru jednoduše za pár minut. Lze využít i mimo zastupitelstvo, například v informačních centrech apod.

Chcete-li produkt beey vyzkoušet. Nabízíme 1 hodinu přepisu zdarma. Více info na beey.io/bitest

 • Doslovný přepis z celého jednání
 • Generování titulků s možností vložení do videozáznamu
 • Překlad přepisu do cizých jazyků
 • Využití AI pro vysokou kvalitu přepisu
 • Fulltextové vyhledávání
 • Všechna práva vyhrazena - BitEST - Zdeněk Němec